(Ἀπόσπασμα ἀπό τίς Κατηχήσεις Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων)

pdf

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΧΩΡΙΟΝ

ΘΕΜΑ

43

01-10-84

Κατήχησις ΣΤ'& Α'-Δ'.

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν -Α'. (δ. 58')

44

08-10-84

Κατήχησις ΣΤ'& Ε'-Ζ'.

Περί Θεοῦ -Β'. (δ. 60')

45

15-10-84

Κατήχησις ΣΤ'& Η-Θ'.

Περί Θεοῦ -Γ'. (δ. 61')

46

22-10-84

Κατήχησις ΣΤ' & Ι'- ΛΣΤ'.

Περί Θεοῦ -Δ'. Περί αἰρέσεων. (δ. 58')

47

29-10-84

Κατήχησις Ζ'& Α'-Δ'.

Ὁ Θεός εἶναι Πατήρ - Α'. (δ. 61')

48

05-11-84

Κατήχησις Ζ'& Ε'-Η'.

Ὁ Θεός εἶναι Πατήρ – Β'. (δ. 58')

49

12-11-84

Κατήχησις Ζ'& Θ'.

Ὁ Θεός εἶναι Πατήρ – Γ'. (δ. 62')

50

19-11-84

Κατήχησις Η'& Α'-Ε'.

Εἰς ἕνα Θεόν ...Παντοκράτορα – Α'. (δ. 58')

51

26-11-84

Κατήχησις Η'&ΣΤ'-Η'.

Εἰς ἕνα Θεόν ...Παντοκράτορα -Β'. Ὁ Θεός ἐξουσιαστής καί τοῦ πλούτου. (δ. 56')

52

03-12-84

Κατήχησις Θ'& Α'-Θ'.

Ὁ Θεός Δημιουργός οὐρανοῦ καί γῆς, ὁρατῶν καί ἀοράτων -Α'. (δ. 59')

53

10-12-84

Κατήχησις Θ'& Ι' -ΙΔ'.

Ὁ Θεός Δημιουργός οὐρανοῦ καί γῆς, ὁρατῶν καί ἀοράτων – Β'. (δ. 59')

54

17-12-84

Κατήχησις Θ' & ΙΕ'-ΙΣΤ'.

Ὁ Θεός Δημιουργός οὐρανοῦ καί γῆς, ὁρατῶν καί ἀοράτων – Γ'. Ἡ ἀνθρωπίνη κατασκευή. (δ. 60')

55

14-01-85

Κατήχησις Ι'& Α'-Γ'.

Πιστεύω... εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν -Α'. Προσηγορίαι τοῦ Χριστοῦ. (δ. 61')

56

21-01-85

Κατήχησις Ι'& Δ'-Ε'.

Πιστεύω... εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν -Β'. Προσηγορίαι τοῦ Χριστοῦ. (δ. 60')

57

28-01-85

Κατήχησις Ι'& ΣΤ'-Ζ'.

Πιστεύω... εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν - Γ'. (δ. 58')

58

04-02-85

Κατήχησις Ι'& Η'-ΙΑ'.

Πιστεύω... εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν -Δ'. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός κατά τήν Π. Δ. (δ. 61')

59

11-02-85

Κατήχησις Ι'& ΙΒ'-ΙΕ'.

Πιστεύω... εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν -Ε'. (δ. 61')

60

18-02-85

Κατήχησις Ι'& ΙΣΤ'-Κ'.

Πιστεύω... εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν-ΣΤ'. (δ. 58')

61

04-03-85

Κατήχησις ΙΑ' & Α'- Ε'.

...Τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν Μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα, Θεόν ἀληθινόν πρό πάντων τῶν αἰώνων” (δ. 61')

62

11-03-85

Κατήχησις ΙΑ'& Ε'- Ι'.

...Τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν Μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα, Θεόν ἀληθινόν πρό πάντων τῶν αἰώνων” Μέρος Β'. (δ. 59')

63

18-03-85

Κατήχησις ΙΑ' & Ι'- ΙΣΤ'.

...Τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν Μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα, Θεόν ἀληθινόν πρό πάντων τῶν αἰώνων” Μέρος Γ'. (δ. 59')

64

25-03-85

Κατήχησις ΙΑ' & ΙΖ'- Κ'.

...Τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν Μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα, Θεόν ἀληθινόν πρό πάντων τῶν αἰώνων” Μέρος Δ'. (δ. 55')

65

01-04-85

Κατήχησις ΙΑ' & ΙΖ' -Κ'.

...Τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν Μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα, Θεόν ἀληθινόν πρό πάντων τῶν αἰώνων” Μέρος Ε'. (δ. 57')

66

30-09-85

Κατήχησις ΙΒ' & Α'- Γ'.

Εἰς τό : “Τόν Σαρκωθέντα καί Ἐνανθρωπήσαντα”. Τυπολογία τῆς Θεανθρωπίνης φύσεως τοῦ Χριστοῦ εἰς τήν Π.Δ. Ἡ σωτηρία θεμελιοῦται τόσον εἰς τήν Θείαν ὅσον καί εἰς τήν ἀνθρωπίνην φύσιν τοῦ Χριστοῦ.- Μέρος Α'. (δ. 60')

67

07-10-85

Κατήχησις ΙΒ' & Γ'- Η'.

Εἰς τό : “Τόν Σαρκωθέντα καί Ἐνανθρωπήσαντα”. “Τίνος ἕνεκεν κατέβη ὁ Ἰησοῦς” ἤτοι ποῖος ὁ λόγος τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου.- Μέρος Β'. (δ. 61')

68

14-10-85

Κατήχησις ΙΒ' & Η'.

Τό προηγούμενον καί ἑπόμενον θέλημα τοῦ Θεοῦ εἰς τό Μυστήριον τῆς Ἐνανθρωπήσεως. Προφητικές ρήσεις εἰς τήν Ἐνανθρώπησι τοῦ Υἱοῦ. - Μέρος Γ'. (δ. 61')

69

21-10-85

Κατήχησις ΙΒ' & Θ' – ΙΕ'.

Τόν Σαρκωθέντα καί Ἐνανθρωπήσαντα”. “Εἰ ὅλως Θεοῦ φύσις ἐστίν ἀνθρώποις συναναστρέφειν”. - Μέρος Δ'. (δ. 60')

70

28-10-85

Κατήχησις ΙΒ' & ΙΕ' – Κ'.

Εἰς τό : “Τόν Σαρκωθέντα καί Ἐνανθρωπήσαντα”. Λόγοι ποικίλοι τοῦ διατί ἐνηνθρώπησε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ. Τόπος προελεύσεως τοῦ Χριστοῦ. - Μέρος Ε'. (δ. 61')

71

04-11-85

Κατήχησις ΙΒ' & ΚΑ'- ΚΓ'.

Εἰς τό : “Τόν Σαρκωθέντα καί Ἐνανθρωπήσαντα”. Εἰ δυνατόν ἐστίν παρθένον τεκεῖν ἄνευ ἀνδρός; - Μέρος ΣΤ'. (δ. 60')

72

11-11-85

Κατήχησις ΙΒ' & ΚΔ'- ΚΕ'.

Εἰς τό : “Τόν Σαρκωθέντα καί Ἐνανθρωπήσαντα”. “ Ὅτι Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, Υἱός καί ἐδόθη ἡμῖν”. - Μέρος Ζ'. (δ. 60')

73

18-11-85

Κατήχησις ΙΒ' & ΚΣΤ'.

Εἰς τό : “Τόν Σαρκωθέντα καί Ἐνανθρωπήσαντα”. “Θεός ἐστίν ὁ ἐν γαστρί καί μέχρι νῦν δημιουργῶν τά βρέφη”. - Μέρος Η'. (δ. 61')

74

25-11-85

Κατήχησις ΙΒ' & ΚΣΤ' – Λ'.

Εἰς τό : “Τόν Σαρκωθέντα καί Ἐνανθρωπήσαντα”. Ἡ παρθενική γέννησις συγκρινομένη μέ τήν ἐκ στειρότητος γέννησιν. Ἡ τυπολογία τῆς Π. Δ. Διά τήν παρθενικήν γέννησιν. - Μέρος Θ'. (δ. 62')

75

02-12-85

Κατήχησις ΙΒ' & ΛΑ'- ΛΔ'.

Εἰς τό : “Τόν Σαρκωθέντα καί Ἐνανθρωπήσαντα”. Ἀρνητικές θέσεις κατά τῆς παρθενίας τῆς Θεοτόκου καί ἀναίρεσις αὐτῶν.- Ἐπίλογος. - Μέρος Θ'. (δ. 56')

 

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ