Μηνύματα ἀπό τον
Ἱερόν Ψαλτήρα

pdf

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΨΑΛΜΟΣ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

1

16-05-88

1ος

Εἰσαγωγή εἰς τόν ἱερόν Ψαλτήρα. Μηνύματα ἀπό τόν Α΄ Ψαλμόν. (δ. 58')

Λήψη

2

02-06-88

22ος

Ὁ Θεός ὡς ποιμήν. Ἡ ράβδος καί ἡ βακτηρία τοῦ Θεοῦ σύμβολον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ὁ Θεός ὡς Ἑστιάτωρ: Ἡ ἑτοιμασία τῆς τραπέζης, σύμβολον προσφορῶν τοῦ Θεοῦ. Ἡ προσφορά τοῦ σώματος καί αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Ἡ μέθη ἀπό τό κράτιστο Ποτήρι τοῦ Χριστοῦ. (δ. 58')

Λήψη

3

15-06-88

126ος

Χωρίς τήν εὐλογία καί βοήθεια τοῦ Θεοῦ τίποτα δέν μποροῦμε νά ἐπιτύχωμε. Εὐλόγησις γιά τήν στερέωσι τοῦ σπιτιοῦ καί τοῦ σπιτικοῦ. Εὐλογησις γιά τή διαφύλαξι τῆς πόλεως καἰ τῆς πατρίδος. Εὐλόγησις γιά τήν ἐργασία. Ὁ εὐλογημένος ὕπνος τοῦ δικαίου ἀνθρώπου. (δ. 53')

Λήψη

4

18-06-88

127ος

Ἡ ἔννοια τοῦ μακαρισμοῦ καί φόβου τοῦ Κυρίου. Ἡ ἔντιμος ἐργασία. Εἰκόνα οἰκογενειακῆς εὐτυχίας. Ἡ καλή σύζυγος. Τά εὐπειθῆ παιδιά. Ὁ Πνευματικός Πατήρ, τά πνευματικά παιδιά, ἡ πνευματική τράπεζα. Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ὡς ἐπισφράγισμα πάντων. (δ. 56')

Λήψη

5

01-08-88

120ος

Ἐσήκωσα τά μάτια μου στούς ἱερούς λόφους τῆς Ἱερουσαλήμ ἀπ᾿ ὅπου θά ἔλθη ἡ βοήθειά μου. Καί αὐτή εἶναι ὁ ἐνανθρωπήσας Λόγος. Ὁ Κύριος ἀγρυπνεῖ γιά σένα, μόνον μή δώσης τόν πόδα σου στόν σάλο τῶν χρημάτων καί τῶν βιωτικῶν ἐπιθυμιῶν. Ὁ Κύριος εὐλογεῖ τήν εἴσοδο καί τήν ἔξοδο τῆς ζωῆς σου. (δ. 58')

Λήψη

6

07-08-88

131ος

Ἡ φλογερή ἐπιθυμία τοῦ πιστοῦ Δαυίδ νά οἰκοδομήση Οἶκον εἰς τόν Κύριον, δέχεται τήν εὐλογίαν ἀπό τόν Θεόν νά γίνη πρόγονος τοῦ Μεσσίου. Ὁ Χριστός εἶναι τό ἔσχατον καί τό κατ᾿ ἐξοχήν σπέρμα τοῦ Δαυίδ. Ἡ Θεοτόκος εῖναι ὁ ἀκρότατος καρπός τῆς δαυιτικῆς γενεαλογίας. (δ. 29')

Λήψη

7

08-08-88

131ος

(δ. 28')

Λήψη

8

03-09-88

11ος

Κραυγή σωτηρίας τοῦ Δαυίδ πρός τόν Θεόν, γιατί ἔχει ἐκλείψει ὁ εὐσεβής ἄνθρωπος. Ἀνάγκη διαχωρισμοῦ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν κόσμον. Ὁ κόσμος ζεῖ τήν ψευδῆ ζωή καί τήν ματαιότητα. Οἱ ἀνόσιοι μεθοδεύουν τόν ἐγκλωβισμό τῶν πιστῶν μέ ἀποκορύφωμα τόν οἰκονομικό ἀποκλεισμό τοῦ Ἀντιχρίστου. Μόνον ὁ Κύριος θά σώση τόν λαόν του. (δ. 58')

Λήψη

9

08-09-88

56ος

«Ἑτοίμη ἡ καρδία μου, ὁ Θεός, ἑτοίμη ἡ καρδία μου» (Ψ. 56,8). Λόγος πού ἁρμόζει μοναδικά εἰς τήν Θεοτόκον.Ὅμως καί κάθε πιστός ὀφείλει νά ἑτοιμάζει τήν καρδίαν του, πρῶτον μέ τήν κάθαρσι καί δεύτερον διά τήν ἐνοίκησι τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ θεοῦ. (δ. 48')

Λήψη

10

25-09-88

118ος

Ὁ ριη΄ (118ος) ψαλμός εἶναι τό Μέγα Ἀλφαβητάριον τῆς πίστεως καί τῆς ζωῆς καί ἕνας Αἶνοςτοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Εὐτυχεῖς ὅσοι ζοῦν τόν Νόμον τοῦ Θεοῦ καί ὅσοι ἐξερευνοῦν τόν Λόγον τοῦ Θεοῦ καί ἡ τήρησίς του ἀποτελεῖ παιδαγωγικόν ἀξίωμα διά τήν Νεολαία. Κρῦψε τόν Λόγον τοῦ Θεοῦ στήν καρδιά σου καί ποτέ δέν θά ἁμαρτήσης. Ἡ Ἁγία Γραφή φῶς στόν δρόμο τῆς ὑπάρξεως. (δ. 57')

Λήψη

11

06-10-88

61ος

Σέ ποιόν ἄλλον ἐκτός ἀπό τόν Θεόν μπορεῖ νά ὑποταγῆ ἡ ψυχή μου; Αὐτός εἶναι ὁ Θεός μου, ὁ Σωτήρ μου, ὁ Ἀντιλήπτωρ τῆς ὑπάρξεώς μου. Οἱ ἄνθρωποι ἀπογοητεύουν. Ὁ πλοῦτος δέν ἱκανοποιεῖ καί εἶναι φευγαλέος. Δύο πράγματα μόνον εἶναι ἀληθῆ καί ἀμετάθετα: ὅτι ὁ Θεός εἶναι Δυνατός καί Ἀγαθός καί αὐτό ἀρκεῖ γιά τό εὐσεβῆ. (δ. 59')

Λήψη

12

15-10-88

13ος

Ὁ ἄφρων λέγει καθεαυτόν: «Δέν ὑπάρχει Θεός». Ἡ ἀθεΐα κατά τήν Ἁγία Γραφή καί τούς Πατέρας. Ἀθεΐα καί διαφθορά. Οἱ ἀθεόφοβοι τά πάντα φοβοῦνται. Φοβερός διώκτης τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐκκοσμίκευσις. (δ. 59')

Λήψη

13

22-10-88

33ος

Ἡ ἐν παντί τόπῳ καί χρόνῳ δοξολογία καί εὐχαριστία στόν Θεόν. Νά ἐκζητοῦμε τόν Κύριον. Τό φῶς Του μᾶς φωτίζει. Ἄγγελοι μᾶς φυλάττουν. «Γεύσασθε καί ἴδετε ὅτι χρηστός ὁ Κύριος». «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καί ἐπείνασαν». (δ. 58')

Λήψη

14

21-01-89

62ος

Ἡ ἀγάπη καί ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ σάν δίψα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος. Πάνω ἀπό χίλιες ζωές ἀξίζει τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. «'Εκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου». Τά «ὀπίσθια»τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἐνανθρώπισις. Πῶς ἐννοεῖται αὐτή ἡ προσκόλλησις. (δ. 57')

Λήψη

15

27-05-89

90ος
(3)

Ὁ ταραχώδης λόγος. (δ. 29')

Λήψη

16

02-08-89

90ος
(5-6)

Ὁ νυχτερινός φόβος. Τό μεσημβρινόν δαιμόνιον. (δ. 27')

Λήψη

17

04-08-89

114ος

Ἀγάπησα τόν Κύριον γιατί μέ ἄκουσε. Ἐπεκαλέσθην τό Ὄνομά Του καί νίκησα. Ταπεινώθηκα καί μέ ἔσωσε. (δ. 30')

Λήψη

18

06-08-89

115ος

Ἐπίστευσα γι᾿ αὐτό ἐλάλησα. Κάθε ἄνθρωπος εἶναι ψεύτικος. Τί θά ἀνταποδώσω στόν Κύριο γιά ὅ,τι μοῦ ἔδωσε; (δ. 29')

Λήψη

19

04-08-91

14ος

Ποιός εἶναι ἱκανός, Κύριε, νά πλησιάση τά Ἅγια Σκηνώματά σου; Μόνον αὐτός πού «πορεύεται ἄμωμος καί ἐργάζεται τήν Ἁγιότητα καί λαλεῖ τήν ἀλήθεια ἀπ᾿ τήν καρδιά του». (δ. 29')

Λήψη

20

07-08-91

129ος

Μιά προσευχή μετανοίας. (δ. 30')

Λήψη

21

11-08-91

140ος

(δ. 29')

Λήψη

22

12-08-91

140ος

Προσευχή κραυγῆς πρός τόν Κύριον. Ἐπιθυμῶ νά γίνη ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν Του. Τοῦ ζητῶ νά φυλάξη τήν εὐόλισθη γλῶσσα μου καί τήν εὐκολοσάλευτη καρδιά μου. Δέν ἐπιθυμῶ κοινωνικές σχέσεις μέ ἁμαρτωλούς ἔστω κι ἄν μόνος μου μείνω μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς μου. (δ. 30')

Λήψη

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ