pdf

Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ

ΧΩΡΙΟΝ

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΗΨΗ

1

05/10/92

 

Εἰσαγωγή.70 χρόνια ἀπό τήν Μικρασιατική Καταστροφή.Οἱ Ἑπτά ἱστορικές Ἐκκλησίες τῆς Ἀποκαλύψεως στήν Μικρά Ἀσία. Ἡ θεολογία τῆς ἱστορίας. Ἡ ἐποχή τοῦ προφήτου Ἰεζεκιήλ καί ἡ ἐποχή μας.

Λήψη

2

12/10/92

7, 1 – 9

Μερικά ἱστορικά διά τό πρόσωπον τοῦ Προφήτου.Φοβερή προειδοποίησις διά τήν ἐπικειμένην καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ. Παράλληλες πραγματικότητες.

Λήψη

3

19/10/92

 

Ἡ συρρίκνωσις τῶν συνόρων.Ἡ ἀπουσία τῆς Μετανοίας. Ἀπαρίθμησις τῶν ἁμαρτημάτων τοῦ Ἰούδα. Παράλληλες πραγματικότητες.

Λήψη

4

26/10/92

 

Τά ἁμαρτήματα τῆς πόλεως Ἱερουσαλήμ. Παράλληλες πραγματικότητες.

Λήψη

5

02/11/92

7, 5 – 9

«Οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός μου, οὐδέ μή ἐλεήσω». «Ἐγώ εἰμί Κύριος ὁ τύπτων». «Ἰδού ἡμέρα Κυρίου».

Λήψη

6

09/11/92

7, 9 – 13

Ἡ ὕβρις κατά τοῦ Θεοῦ. Τά «στηρίγματα» τῶν ἀνόμων.Ἐξίσωσις πωλούντων καί ἀγοραζόντων.

Λήψη

7

16/11/92

7, 15-19

Ὁ πόλεμος καί ἡ σφαγή ἔξω ἀπό τά Τείχη.Ἡ πεῖνα καί θανατηφόρες ἀρρώστειες μέσα ἀπό τά Τείχη. Ἡ ἀθλιότης τῆς ἐξωτερικῆς περιβολῆς. Τό ντρόπιασμα καί ἡ φρίκη τοῦ προσώπου.

Λήψη

8

23/11/92

7, 20 - 22

Ἡ ἀποτύπωσις εἰδωλολατρικῶν εἰκόνων εἰς τά κοσμήματα τῶν γυναικῶν. Ἡ ἀποστροφή τοῦ Προσώπου τοῦ Θεοῦ ἔχει σάν ἀποτέλεσμα τήν βεβήλωσι τοῦ Ναοῦ τοῦ Θεοῦ. Σύγχρονες παράλληλες πραγματικότητες.

Λήψη

9

30/11/92

7, 25 – 8, 1

Ἀπειλεῖ ὁ Θεός ὅτι δέν θά μποροῦν πλέον οἱ Ἰουδαῖοι νά ἑορτάζουν τίς ἑορτές των. Ἡ μία συμφορά θά ἀκολουθῆ τήν ἄλλη. Προφητεία, κήρυγμα καί σοφή συμβουλή θά ἔχουν ἐκλείψη. Σκοπός δέ, ἡ γνῶσις τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Κεφάλαιον 8ον. Χρονολόγησις τοῦ Ε' Ὁράματος.

Λήψη

10

07/12/92

8, 2 – 3

Τό πέμπτον Ὅραμα τοῦ Προφήτου. Ἡ ταυτότητα τοῦ ὁμοιώματος τοῦ ὁμιλοῦντος Ἀνδρός εἶναι ὁ Θεός Λόγος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Τό «ὁμοίωμα τῆς χειρός» ἀναλαμβάνει τόν Προφήτην καί τόν μεταφέρει στήν Ἱερουσαλήμ. Ἡ στήλη τοῦ «κτωμένου», τοῦ «Κερδώου Ἑρμοῦ».

Λήψη

11

14/12/92

8, 3 – 10

Ἡ Στήλη τοῦ «Κτωμένου» ἤ τῆς Τύχης. Ἡ ἀνομία τῆς ἀποχῆς ἀπό τήν Λατρεία τοῦ Θεοῦ στόν Ναόν. Ἡ ἀποκάλυψις τοῦ δευτέρου μολύσματος. Ἡ κρυφή λατρεία βδελυγμάτων. Παράλληλος ὁ σύγχρονος Μασωνισμός.

Λήψη

12

11/01/93

8, 7 – 11

Ἡ μασωνία , παράλληλος τοῦ δευτέρου μολύσματος πού ἀποκαλύπτει ὁ Θεός στόν Ἰεζεκιήλ. Οἱ «ἑβδομήκοντα» πρεσβύτεροι πού εἰδωλολατροῦν. Ὑπάρχουν καί κληρικοί Μασῶνοι;

Λήψη

13

18/01/93

8, 11 – 12

Ὁ ἐπανερχομός τῆς Εἰδωλολατρείας. Τί εἶναι Εἰδωλολατρεία; Εἶναι κατ' οὐσίαν ἡ λατρεία τοῦ Σατανᾶ. Ὁ Εὐρωπαϊκός Οἶκος (ΕΟΚ) ἔχει θεμέλιον παγανιστικόν.

Λήψη

14

25/01/93

8,12

Τί εἶναι Εἰδωλολατρεία. Αἴτιον καί αἰτιατόν τῆς Ἀποστασίας.Ἡ Εἰδωλολατρεία εἶναι ἡ «Κατοικία», ὁ «Θρόνος» καί τά «Βαθέα τοῦ Σατανᾶ». Ἐπιπτώσεις εἰς τά ἤθη. Σύγχρονη Εἰδωλολατρεία: Τό εἴδωλον τοῦ ΕΓΩ, τῆς Εὐημερίας καί τῆς Γενετησίου ὁρμῆς...

Λήψη

15

01/02/93

8,12

Τί εἶναι Εἰδωλολατρεία; Ἀναβίωσις τῆς Εἰδωλολατρείας. Σύγχρονα Εἴδωλα. Προφητική μαρτυρία τοῦ Βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως. Ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική Εἰκόνα δέν ἀποτελεῖ εἴδωλον.

Λήψη

16

08/02/93

8, 13 – 14

Ἡ Καινή Διαθήκη διά τήν Εἰδωλολατρεία.Προσευχή διά τήν ἀποφυγή τῆς «κακοτέχνου ἐπινοίας» (Σοφ. Σολ. 15, 1 – 6). Ἀποκαλύπτεται εἰς τόν Προφήτην τό τρίτον μόλυσμα πού εἶναι ἡ λατρεία τοῦ Θαμμούζ – Ἀδώνιδος. Παράλληλος πραγματικότης ὁ σύγχρονος Μασωνισμός.

Λήψη

17

15/02/93

8, 15 – 17

Ὁ Θεός ἐμφανίζει εἰς τόν Προφήτην τό τέταρτον βδέλυγμα πού εἶναι ἡ προσκύνησις τοῦ ἡλίου.Αὐστηροί νόμοι κατά τῆς λατρείας τῶν οὐρανίων σωμάτων.Ἡ ὀρθή ἁγιογραφική θέσις διά τά οὐράνια σώματα.Ὁ Μασωνισμός εἶναι μία παράλληλη πραγματικότης.

Λήψη

18

22/02/93

8, 18 – 9,3

Ἡ ἀμετάκλητος ἀπόφασις τοῦ Θεοῦ νά τιμωρήση τήν Ἱερουσαλήμ. Οἱ ἕξ ἄνδρες μέ πελέκεις.Ὁ ἕβδομος Ἄνδρας μέ ποδήρη χιτῶνα καί μελανοδοχεῖον, εἶναι Ἀνήρ πού σώζει. Εἶναι ὁ μετέπειτα ἐνανθρωπήσας Θεός Λόγος.

Λήψη

19

08/03/93

9,4

Τό «σημεῖον» ἐπί τῶν μετώπων τῶν «καταστεναζόντων καί τῶν κατωδυνομένων». Ἡ διαχρονική ἔννοια καί σημασία τοῦ «σημείου» ὡς στοιχεῖον σωτηρίας.

Λήψη

20

15/03/93

9, 4 – 6

Τό «σημεῖον» τῆς σωτηρίας εἶναι πάντοτε τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ εἰς τούς ἕξ Ἄνδρας νά σφάζουν χωρίς φειδώ κάθε φῦλο καί κάθε ἡλικία κάνοντας ἀρχή ἀπό τούς ἱερεῖς. Τό φρικτό ὅραμα τοῦ Ἀναχωρητοῦ Ἰωάννου.

Λήψη

21

22/03/93

9, 7 – 9

Ἡ ἐντολή τῆς σφαγῆς εἰς τόν χῶρον τοῦ Ναοῦ καί εἰς τήν Πόλιν. Ὁ Προφήτης δέεται ὅπως σταματήση ἡ σφαγή. Ὁ Κύριος ἀρνεῖται. Σύγχρονα σημεῖα μιᾶς τυχόν ἐπικειμένης καταστροφῆς τῆς Πατρίδος μας. Δικαιολογεῖται ὁ λαός ὅτι ὁ Κύριος «ἐγκαταλέλοιπε» τήν γῆν.

Λήψη

22

29/03/93

9, 9 – 11 10, 1 – 2 11, 1 – 2

Γιατί οἱ Ἑβραῖοι ἐγκατέλειπαν τόν Θεόν. Ἀπολογισμός τοῦ Ἀνδρός μέ τόν λευκό χιτῶνα. Ἐντολή πυρπολήσεως τῆς Ἱερουσαλήμ. Ὁ Χριστός, Σωτήρ καί Κριτής τῆς ἱστορίας. Σύνοψις – Συμπεράσματα. Τέλος τῆς ὅλης Σειρᾶς καί τῶ Ἁγίῳ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα.

Λήψη

23

05/04/93

 

Ἐπίμετρον Ἡ Μετάνοια ὡς ἀνάγκη, ἰδίᾳ τῶν ἐσχάτων καιρῶν. Ἡ «μεμεριμνημένη μετάνοια».

Λήψη

 

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ