ὑπό τό φῶς τῆς Καινῆς Διαθήκης

κατά τόν Ἅγ. Γρηγόριον τόν Παλαμᾶ

pdf

Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΝΤΟΛΗ

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΗΨΗ

1

02-08-1987

Γνῶσις τοῦ ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Λήψη

2

03-08-1987

Λατρεία τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Λήψη

3

05-08-1987

Ὁ ὅρκος - Τό ψεῦδος - Τό τάμα - Ἡ ἱεροκατηγορία.

Λήψη

4

06-08-1987

Ἡ Κυριακή ἀργία, ὁ ἁγιασμός της, οἱ ἑορτές.

Λήψη

5

07-08-1987

Τιμή καί ἀγάπη πρός τούς γονεῖς καί τούς Πνευματικούς Πατέρες.

Λήψη

6

08-08-1987

Ἡ ἀνηθικότης. Ὁ ἔννομος βίος. Ἡ ἔννομος παρθενία.

Λήψη

7

09-08-1987

Ὁ σεβασμός τῆς ζωῆς. Μορφές φόνου. Τά αἴτια.

Λήψη

8

10-08-1987

Σεβασμός τῆς ἰδιοκτησίας. Μορφές κλοπῆς. Αἴτια καί ἀποτελέσματα.

Λήψη

9

12-08-1987

Τό ψεῦδος σέ ὅλο του τό φάσμα.

Λήψη

10

13-08-1987

10η

Ἡ μεταπτωτική ἐπιθυμία, ρίζα κάθε κακίας.

Λήψη

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ