Ἀρνίον Ἑστηκὸς ὡς Ἐσφαγμένον

arnion.gr

Χριστιανική Κοσμολογία - Ἀνθρωπολογία

pdf

Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ

ΣΕΙΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΗΨΗ

1

24/10/82

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ

«Ἐν ἀρχῇ» - Ἡ δημιουργία τοῦ χωροχρόνου.

Λήψη

2

31/10/82

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ

«Ἐποίησεν» - «ὁ Θεός» - «τόν οὐρανόν καί τή γῆν».

Λήψη

3

07/11/82

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ

«Ἡ κατάστασις τῆς γῆς – Ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός δημιουργός τοῦ κόσμου – Ὁ Υἱός καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιον».

Λήψη

4

14/11/82

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ

Τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἐπάνω τῶν ὑδάτων – Ἡ δημιουργία τοῦ φωτός.

Λήψη

5

21/11/82

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ

Ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς δημιουργίας – Περί δημιουργικῶν ἡμερῶν – Ἡ ὀγδόη Ἡμέρα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Λήψη

6

28/11/82

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ

Ἡ δημιουργία τῆς Τρίτης ἡμέρας καί ὁ σχηματισμός τῶν ἐπιγείων ὑδάτων – Ἡ δημιουργία τῆς ζωῆς εἰς τήν ἐμφάνισιν τοῦ φυτικοῦ Βασιλείου.

Λήψη

7

05/12/82

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ

Περί φυτικῆς ζωῆς – Θεωρίες περί τῆς ἀρχῆς τῆς ζωῆς – Αὐτόματος γένεσις ἤ δημιουργία;

Λήψη

8

12/12/82

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ

Παραλειπόμενα φυτικοῦ Βασιλείου – Τετάρτη δημιουργική ἡμέρα. «Γενηθήτωσαν φωστῆρες».

Λήψη

9

19/12/82

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ

Ἀναγωγική ἔννοια φωτεινότητος καί καυστικότητος τοῦ φωτός - «Σημεῖα», «Καιροί», «Ἡμέραι», «Ἐνιαυτοί».

Λήψη

10

09/01/83

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ

Ἡ Πέμπτη δημιουργική ἡμέρα – Ἡ δημιουργία ἰχθύων καί πετεινῶν.

Λήψη

11

16/01/83

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ

Ἡ δημιουργία τῶν χερσαίων ζώων – Ἡ θεωρία τῆς ἐξελίξεως.

Λήψη

12

23/01/83

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ

Περί Θείας Προνοίας καί Θείας Κυβερνήσεως.

Λήψη

13

30/01/83

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ἡ βουλή τοῦ Θεοῦ διά τήν δημιουργίαν τοῦ ἀνθρώπου – Γενικές προδιαγραφές τῆς ἀνθρωπίνης κατασκευῆς.

Λήψη

14

06/02/83

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ὁ Θεός δημιουργός ὁλοκλήρου τοῦ ἀνθρώπου – Διάκρισις Θεοῦ δημιουργοῦ καί ἀνθρώπου δημιουργήματος – Ἡ ἔννοια ἄνθρωπος.

Λήψη

15

13/02/83

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ἡ δημιουργία τῶν δύο φύλων – Τό καθ᾿ ὁμοίωσιν εἰς τόν ἄνθρωπον.

Λήψη

16

20/02/83

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ εἰς τόν ἄνθρωπον. Α'.

Λήψη

17

27/02/83

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Τό κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ εἰς τόν ἄνθρωπον. Β'.

Λήψη

18

06/03/83

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Τό κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ εἰς τόν ἄνθρωπον. Γ'. - Ὁ Χριστολογικός προορισμός τοῦ ἀνθρώπου - Οἱ τρεῖς τρόποι κοινωνίας τοῦ Θεοῦ – Ἡ κατ᾿ ἐνέργειαν σχέσις τοῦ Θεοῦ μέ τήν δημιουργία του.

Λήψη

19

13/03/83

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Περιεχόμενον καί πραγμάτωσις τῆς θεώσεως - Ὑπερνίκησις ἐμποδίων:Α'. Ἡ ἁμαρτία.

Λήψη

20

27/03/83

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ὑπερνίκησις ἐμποδίων:Β'. Ἡ κυκλική ἀντίληψις τῆς ἱστορίας.

Λήψη

21

03/04/83

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ὑπερνίκησις ἐμποδίων:Γ'. Ἀπελευθέρωσις ἀπό τόν αὐτονομισμόν. - Ἡ δημιουργία τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος. Α'.

Λήψη

22

10/04/83

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ἡ δημιουργία τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος. Β'.

Λήψη

23

17/04/83

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ἡ ἀνθρωπίνη ψυχή. Α'.

Λήψη

24

24/04/83

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ἡ ἀνθρωπίνη ψυχή. Β'.

Λήψη

25

02/10/83

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ἡ εὐλογία τοῦ χώρου, τοῦ χρόνου καί τοῦ ἀνθρώπου - «αὐξάνεσθε», «πληθύνεσθε».

Λήψη

26

09/10/83

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ἡ εὐλογία τοῦ «πληρώσατε» καί «κατακυριεύσατε» ἤτοι περί πολιτισμοῦ. Α'.

Λήψη

27

16/10/83

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ἡ εὐλογία τοῦ «πληρώσατε» καί «κατακυριεύσατε» ἤτοι περί πολιτισμοῦ. Β'.

Λήψη

28

23/10/83

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ἡ δίαιτα τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν ζώων. Α'.

Λήψη

29

30/10/83

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ἡ δίαιτα τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν ζώων. Β'. Ὁ Παράδεισος τοῦ Θεοῦ. Α'.

Λήψη

30

06/11/83

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ὁ Παράδεισος τοῦ Θεοῦ. Β'.

Λήψη

31

13/11/83

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ἡ ἀρχέγονος κατάστασις τοῦ Ἀδάμ. Α'.

Λήψη

32

20/11/83

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ἡ ἀρχέγονος κατάστασις τοῦ Ἀδάμ.Β'.

Λήψη

33

27/11/83

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ἡ ἀρχέγονος κατάστασις τοῦ Ἀδάμ. Γ'. Ἡ γυμνότης τοῦ Ἀδάμ. Α'.

Λήψη

34

04/12/83

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ἡ γυμνότης τοῦ Ἀδάμ. Β'.

Λήψη

35

11/12/83

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ὁ τρόπος δημιουργίας τῆς Γυναικός. Α'.

Λήψη

36

18/12/83

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ὁ τρόπος δημιουργίας τῆς Γυναικός. Β'.

Λήψη

37

08/01/84

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ὁ Θεός Νυμφαγωγός τῆς Εὔας – Ἐπιπτώσεις τῆς καταγωγῆς τῆς Εὔας ἐκ τοῦ Ἀδάμ.

Λήψη

38

15/01/84

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Τό Μυστήριον τοῦ κατά Θεόν Γάμου.

Λήψη

39

22/01/84

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Τό δέντρον Γνώσεως καλοῦ καί πονηροῦ. Α'.

Λήψη

40

29/01/84

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Τό δέντρον Γνώσεως καλοῦ καί πονηροῦ. Β'.

Λήψη

41

05/02/84

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Τό δέντρον τῆς Ζωῆς.

Λήψη

42

12/02/84

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ὁ δράκων, ὁ ὄφις ὁ μέγας ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καί Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τήν οἰκουμένην – Περί ἀγγέλων καί δαιμόνων.

Λήψη

43

19/02/84

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος – Ὁ θανάσιμος Διάλογος. Α'.

Λήψη

44

26/02/84

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ὁ θανάσιμος Διάλογος. Β'.

Λήψη

45

11/03/84

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ὁ θανάσιμος Διάλογος. Γ'.

Λήψη

46

18/03/84

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ὁ θανάσιμος Διάλογος. Δ'.

Λήψη

47

25/03/84

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ὁ θανάσιμος Διάλογος. Ε'.

Λήψη

48

01/04/84

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ὁ θανάσιμος Διάλογος. ΣΤ'.

Λήψη

49

30/09/84

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ἡ ἐξαπάτησις καί ἡ περιέργεια τῆς Εὔας.

Λήψη

50

07/10/84

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ἡ αἴσθησις τῆς ὁράσεως τῶν Πρωτοπλάστων ἀπό ἀπαθής εἰς ἐμπαθῆ.

Λήψη

51

14/10/84

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ἡ αἴσθησις τῆς γεύσεως. Α'.

Λήψη

52

21/10/84

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ἡ αἴσθησις τῆς γεύσεως. Β'. Αἰσθήσεις – Ἡδονή – Ὀδύνη. Α'.

Λήψη

53

28/10/84

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Αἰσθήσεις – Ἡδονή – Ὀδύνη. Β'. Περί τοῦ ἰδίου θελήματος. Α'.

Λήψη

54

04/11/84

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Περί τοῦ ἰδίου θελήματος. Β'.

Λήψη

55

11/11/84

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ἡ φαντασία μεταπτωτικό φαινόμενον.

Λήψη

56

18/11/84

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ἡ διαδικασία τῆς ἁμαρτίας – Τά πάθη.

Λήψη

57

25/11/84

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Τά πάθη. Β'. - Ἡ ἁμαρτία ἔναντι τοῦ Θεοῦ.

Λήψη

58

02/12/84

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Καί διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοί τῶν δύο καί εἶδον τήν ἐξασθένησιν τοῦ νοῦ, τῆς καρδίας καί τοῦ συναισθήματος. Εἶδον τήν γύμνωσιν τοῦ σώματος.

Λήψη

59

09/12/84

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ἡ συνείδησις.

Λήψη

60

16/12/84

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ὁ Θεός περιπατῶν εἰς τόν Παράδεισον καλεῖ τόν Ἀδάμ. Ὁ δέ Ἀδάμ ἐκρύβη.

Λήψη

61

13/01/85

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

«Ἀδάμ ποῦ εἶ»; - Πρόκλησι μετανοίας – Ὁ φόβος ἐκ τῆς ἐνοχῆς καί ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ.

Λήψη

62

20/01/85

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Τό κριτήριον τοῦ Θεοῦ – Ἀναφορά στήν ἐλευθερία τοῦ Ἀδάμ – Ἡ ἀπολογία τοῦ Ἀδάμ.

Λήψη

63

27/01/85

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ἡ φιλαυτία τοῦ Ἀδάμ – Δημιουργία ὑποσυνειδήτου εἰς τόν Ἀδάμ. Α'.

Λήψη

64

03/02/85

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Δημιουργία ὑποσυνειδήτου εἰς τόν Ἀδάμ. Β'.

Λήψη

65

10/02/85

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ἡ ἀπολογία τῆς Εὔας – Περί ἀπάτης.

Λήψη

66

17/02/85

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ἡ καταδίκη τοῦ Ὄφεως – Διαβόλου.

Λήψη

67

03/03/85

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ἡ καταδίκη τῆς Γυναικός.

Λήψη

68

10/03/85

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ἡ καταδίκη τοῦ ἀνδρός.

Λήψη

69

17/03/85

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Τό πρωτευαγγέλιον – Τό ὄνομα τῆς Εὔας: Ζωή.

Λήψη

70

24/03/85

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Οἱ δερμάτινοι χιτῶνες.

Λήψη

71

31/03/85

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ἐξορία τοῦ Ἀδάμ ἐκ τοῦ Παραδείσου – Ἐπιστροφή εἰς τήν γῆν ἐκ τῆς ὁποίας ἐλήφθη διά νά τήν ἐργάζεται – Φραγμός τῆς ὁδοῦ πρός τό ξύλον τῆς ζωῆς.

Λήψη

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ

Λόγος Θεοῦ

 

 

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος