Ἀρνίον Ἑστηκὸς ὡς Ἐσφαγμένον

arnion.gr

Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ

pdf

 

Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΗΨΗ

21/06/78

Πρόλογος καί εἰσαγωγή.

Λήψη

28/06/78

Τό μάννα τῶν Ἑβραίων.«Τό Μάννα, τό οὐράνιο, εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός».

Λήψη

05/07/78

Ἡ καμπάνα, ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ... Ἡ Ἁγία Τράπεζα... Ἡ πόρνη Ραάβ...

Λήψη

12/07/78

«Ἡμέτερος εἶ σύ, ἤ ἀπό τούς ὑπεναντίους; Ἐγώ Ἀρχιστράτηγος Κυρίου!»

Λήψη

19/07/78

Περί κλοπῆς καί πλεονεξίας.

Λήψη

26/07/78

Πῶς ἐλύθη τό κοινωνικό πρόβλημα... Μή μεταθέτης ὅρια Πατέρων σου... 12 κατάρες πού διετάχθη ὁ Μωϋσῆς νά γράψη στό Δευτερονόμιο 28 κεφ... Τό τραπέζι μᾶς τό στρώνει ὁ Θεός. Ὅλα τά τραπέζια δέν τά στρώνει ὁ Θεός.

Λήψη

02/08/78

Ὁ θάνατος τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ... Ὀνομάστηκε δοῦλος Θεοῦ.

Τέλος τοῦ ὡραίου καί σπουδαίου τούτου βιβλίου.

Λήψη

 

 

 

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ

 

Λόγος Θεοῦ

 

 

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος